Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

voor consumententransacties t.b.v. ramen, deuren, kozijnen en woonverbetering

Ambiant Kozijn B.V. – Smirno weg 7, NL-7602 RC Almelo

1) Algemeen

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag aan en maken deel uit van alle tussen ons en de opdrachtgever-consument gesloten overeenkomst. Onder consument verstaan wij de natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De voorwaarden zijn ook van toepassing op aanbiedingen c.q. o ertes.

2) Offertes

Al onze o ertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een o erte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3) Levering en levertijd

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

4) Reclamaties

A   Opdrachtgever kan op een gebrek in de presentatie geen beroep doen, indien hij niet binnen bekwame tijd heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons schriftelijk heeft geprotesteerd.

B   Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na oplevering van het werk of na aflevering van een zaak.

C   Bij gegronde bevinding van een klacht zijn wij uitsluitend verplicht de goederen te vervangen dan wel te repareren. Daarnaast kan de koper geen rechten doen op gelden of enig andere vergoeding.

D   Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegd-heden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of ons de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

E   Indien recht op overige reclamaties vervalt zodra de zaken zijn verwerkt of daaraan wijzigingen zijn aangebracht.

5) Eigendomsvoorbehoud

A   Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper onze vorderingen terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper de verrichte of nog te verrichten leveranties uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald en zolang koper vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van deze overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder inbegrepen vorderingen terzake boete, rente en kosten.

B   Indien koper enige verplichten uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Koper machtigt ons de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

6) Betaling

A   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden 100% op de laatste montagedag.

B   Vanaf de datum welke ligt na de betalingstermijn zoals genoemd in lid A van dit artikel, is koper in verzuim. Vanaf dit moment zijn wij gerechtigd en vertragingspercentage te berekenen van 1,5% per maand of een zoveel

hoger of lager percentage dat als kennelijk redelijk kan worden aangemerkt.

C   Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat voldoening betrekking heeft op een later factuur.

D   Indien koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, zijn alle incassokosten voor zijn rekening. Onder deze kosten zijn mede inbegrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, benevens de voorschotten en het honorarium van degene die door ons met de invordering is belast. Deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de daadwerkelijk kosten hoger liggen dan dit tarief, dan zullen de daadwerkelijke kosten verschuldigd zijn. Indien wij onze vordering uit handen moeten geven, zal een minimum tarief worden gehanteerd van € 100,-.

E   Betalingscondities 100% op de laatste montagedag. Restwerkzaamheden en/of aanverwante producten maken geen deel uit van betaling na montage. Bij restwerkzaamheden mag de klant 5% nabetalen.

F   Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard danwel surseance van betaling heeft gekregen, wordt koper geacht in verzuim te zijn en is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zoals bedoeld in artikel 6 265 B.W. op grond waarvan wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. In deze gevallen zijn wij tevens gerechtigd bedragen, welke koper nog verschuldigd is, geheel op te eisen en onze eigendommen terstond bij koper op te (laten) halen.

7) Aansprakelijkheid

A   Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij zijn verzekerd, danwel redelijkerwijs gezien in de branche geldende gebruiken verzekerd hadden behoren te zijn.

B   De door ons te vergoeden schade zal worden gematigd wanneer de door koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door koper geleden schade.

8) Onuitvoerbaarheid van de opdracht

A   Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door ons niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ons bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, hebben wij het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.

B   Daarnaast hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten en zijn wij niet in verzuim, indien wij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten onze invloedssfeer liggen, tijdelijk verhindert zijn onze verplichtingen na te komen.

C   Onder de B genoemde omstandigheden worden mede verstaan het niet voldoen van onze leverancier aan hun verplichtingen, alsmede brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverbonden, etc.

D   Indien de in dit artikel genoemde tijdelijke onmogelijkheden meer dan 6 maanden heeft voortgeduurd,

wordt tussen de partijen bestaande overeenkomst ontbonden, zonder dat één van de partijen recht heeft

op vergoeding, van de door ontbinding geleden of te lijden schade.

E   Indien wij onze verplichtingen gedeeltelijk zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd tot een evenredig deel van de

overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

9) Annulering

Bij vernietiging van de overeenkomst door de opdrachtgever kent Ambiant Kozijn B.V. het recht om een schadevergoeding te eisen van 30% van de overeengekomen prijs van de te betalen opdracht. Indien de opdracht door middel van colportage tot stand is gekomen, behoudt de koper het recht om binnen 8 dagen schriftelijk aangetekend na aankoopdatum zonder opgave van reden te annuleren. Annuleren moet schriftelijk binnen 8 dagen na aankoopdatum aangetekend verstuurd worden naar: Ambiant Kozijn B.V., Smirno weg 7, NL-7602 RC Almelo. Bij het kopen van “onder voorbehoud van financiering” behoudt Ambiant Kozijn B.V. het recht om door een door Ambiant Kozijn B.V. te bepalen onafhankelijk bureau een financieel advies te laten uitbrengen.

10) Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper in geval van de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo (Nederland). Ambiant Kozijn B.V. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.

N.B. Bij klachten die niet onder de garantiebepalingen vallen wordt de klacht verholpen, maar wordt € 65,- incl. BTW voorrijkosten in rekening gebracht.

Ambiant Kozijn